منوی دسته بندی

محیط بازاریابی

محیط بازاریابی

مطلب کوتاه در مورد محیط بازاریابی

سازمان یک سیستم باز است، با انواع محیط های سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی،اجتماعی، رقابتی، تکنولوژیک و اقلیمی، و نیز محیط بازاریابی، ارتباط دارد، یعنی با آنها به مبادله ماده، انرژی…