منوی دسته بندی

هنرشفاف اندیشیدن

هنر شفاف اندیشیدن

معرفی کتاب هنر شفا اندیشیدن،رولف دوبلی

کتاب هنر شفا اندیشیدن، در این کتاب نویسنده سعی دارد همانگونه که از نام کتاب مشخص است ،به ما اگاهی دهد که در این دنیا ی پر از اطلاعات چگونه…